Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Subjekt údajů, jakožto zájemce, případně účastník vzdělávací akce, svým souhlasem vyjádřeným při odesílání přihlášky, vyjádřil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů správcem, kterým je:

Amenity Academy, s.r.o.
Pernerova 697/35, Praha 8 – Karlín,186 00
IČ: 11925396 | DIČ: CZ11925396
Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 356497, dne 12.10.2021
Statutární zástupce: Mgr. Mária Černá, jednatel, tel: +420 724 048 142
E-mail: info@amenityacademy.cz, web: www.amenityacademy.cz
(dále jen „správce“)

Subjekt údajů prohlašuje, že za účelem zpracování osobních údajů, dobrovolně poskytuje správci osobních údajů, své níže uvedené osobní údaje a uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, ve znění platném a účinném a ve smyslu prováděcích předpisů (známé jako GDPR). Subjekt údajů výslovně souhlasí s tím, že správce je oprávněn využít následujících osobních údajů, které subjekt údajů poskytne ke zpracování. Jedná se o osobní údaje, zpracovávané za účelem účasti na vzdělávacích akcích.

Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých následujících osobních údajů:

a) identifikační údaje subjektu údajů – fyzické osoby (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
b) identifikační údaje subjektu údajů – fyzické osoby (jméno, příjmení, IČO, DIČ, firma, adresa, sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa)
c) fotografie ze vzdělávacích akci pořádaných správcem, nejedná se o podobenky

Osobní údaje poskytované subjektem údajů pod písm. a) jsou určeny ke zpracování osobních údajů zájemců a účastníků o vzdělávací akce pořádané správcem. Subjekt údajů souhlasí se zasíláním nabídek dalších vzdělávacích akcí pořádaných správcem.

Osobní údaje poskytované subjektem údajů pod písm. b) jsou určeny ke zpracování osobních údajů zájemců a účastníků vzdělávacích akcí pořádaných správcem, kdy je třeba uvádět citované údaje z důvodů nezbytných pro obchodní styk mezi správcem a subjektem údajů, včetně údajů povinných dle ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb.

Osobní údaje uvedené v bodě c). Jedná se o fotografie ze vzdělávacích akcí, jichž se subjekty údajů účastní a které mohou být použité na webových stránkách správce, blogu či na účtu správce na sociálních sítích. Nejedná se o podobenky subjektů údajů.

Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dodatečné záruky ochrany osobních údajů.

Subjekt údajů má:

– Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely shora uvedené.
– Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovány.
– Právo na opravu. Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
– Právo na výmaz. Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje k vaší osobě.
– Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů v konkrétním případě.
– Právo na přenositelnost údajů. Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracované automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci, a to v rámci technické proveditelnosti takového převodu.
– Právo na sdělení skutečností ve vztahu k poskytování osobních údajů na základě zákonnosti, nebo smluvních požadavků,
– Právo na sdělení možných důsledků neposkytnutí osobních údajů
– Právo na sdělení skutečností, spočívajících ve faktech, zda se jedná o automatické zpracování a profilování, zabezpečení a nakládání s daty ze strany správce, včetně použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
– Právo podat stížnost u dozorového orgánu státní moci.

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv uplatnit písemně na adrese: Amenity Academy s.r.o., sídlem Praga Studios, Pernerova 697/35, Praha 8 – Karlín, 186 00, či na elektronické adrese info@amenityacademy.cz.