Zpracování osobních údajů za účelem online dotazování

Informace o zpracování osobních údajů za účelem online dotazování

Tento dokument o zpracování a ochraně osobních údajů byl vytvořen proto, aby se subjekty údajů (fyzické osoby) dozvěděly, jak a proč naše společnost shromažďuje, zpracovává a chrání jejich osobní údaje, ve snaze šetřit práva subjektů údajů v maximálním rozsahu.

Společnost Amenity Academy s.r.o. IČO: 11925396, se sídlem Praga Studios, Pernerova 697/35, Praha 8 – Karlín, 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 356497 (dále jen zpracovatel) prohlašuje, že s osobními údaji subjektů údajů, které zpracovává za účelem zodpovídání online dotazů případných zájemců, přípravy vzdělávacích akcí, případně za účelem průzkumu trhu v daném oboru, nakládá v souladu s platnou legislativou, ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., a dalšími souvisejícími právními předpisy národními, a takovým způsobem, který zajišťuje maximální možnou míru ochrany.

O naší činnosti

Naše společnost poskytuje vzdělávací akce a umožňuje reagovat na online dotazování případných zájemců, a dále provádí průzkum trhu v daném oboru. Cílem dotazů a případného průzkumu trhu není sběr osobních údajů respondentů. Cílem našich dotazů, či případného průzkumu trhu je příprava vzdělávacích akcí a jejich úprava na míru potenciálním zájemcům, případně vyjasnění dotazů zájemců o naše vzdělávací akce. Osobní údaje zpracováváme anonymně.

Naše společnost sbírá osobní údaje jen v rozsahu absolutně nezbytném. V rámci průzkumu trhu, či zodpovídání dotazů musí naše společnost získat kontaktní údaje respondenta či tazatele, abychom mu mohli odpovědět, případně si mohli ověřit správnost položených dotazů, a dále další faktory, na kterých závisí kvalita námi poskytovaných služeb. Osobní údaje občas potřebujeme při průzkumu z administrativních důvodů a důvodů daných legislativou. Zejména pro účely ochrany práv respondentů – viz, níže. Naše průzkumy neobsahují zvláštní kategorii osobních údajů – tedy citlivé údaje o zdraví, vyznání apod.

Osobní údaje

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Osobní údaje tazatelů, kam patří i kontaktní údaje tazatelů – to jsou identifikační a kontaktní údaje za účelem plnění právních povinností a zodpovídání dotazů

Osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů, například kontaktní údaje nezbytné pro komunikaci ohledně přípravy vzdělávacích akcí atp.

Osobní údaje tazatelů a případných respondentů – například identifikační a kontaktní údaje pro uložení údajů do databáze k následujícímu kontaktování v případě zasílání dalších nabídek našich vzdělávacích akcí. (zde požadujeme souhlas). Jedná se především o informace o kontaktech za účelem zaslání nabídky, za účelem kontaktování a zaslání marketingových informací, a to čistě ve vztahu k předmětu dotazu a předmětu činnosti naší společnosti. Jedná se o jméno příjmení, kontaktní údaje, adresu, email i telefon, případně webová stránka.

Jde o údaje, které získáváme přímo od Vás, tedy nikoliv z veřejných a dalších zdrojů.

Tazatelé zároveň nesou odpovědnost za předávání osobních údajů třetích osob, například za účelem jejich kontaktu atp.

Naše společnost si Vás dovoluje upozornit, že se jedná pouze o zpracování osobních údajů za účelem zodpovězení dotazů, jejich vyjasnění, zasílání marketingových informací a průzkumu trhu v daném oboru. Pro účely uzavření smlouvy o účasti na našich vzdělávacích akcích je dáván zvláštní souhlas se zpracováním osobních údajů. Pro účely zakázkové akce pro klienta, který je sám správcem osobních údajů je s tímto klientem uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů.

Přístup k osobním údajům a vaše další práva

Podle zákonné definice je správcem osobních údajů každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich zpracování, shromažďování a uchování. Platné právní předpisy pak umožňují, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele, kterým je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona či zmocnění zpracovává osobní údaje pro správce. I v těchto případech jsou správce a zpracovatel povinni zajistit maximální úroveň ochrany Vašich osobních údajů. Naše společnost garantuje, že Vaše osobní data zpracovává pouze prostřednictvím svých zaměstnanců, případně spolehlivých externích zpracovatelů.

Klademe velký důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů, mlčenlivost našich zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů chráníme Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Údaje, které nám poskytnete, uchováváme na počítačových serverech s omezeným přístupem, jež se nacházejí v zabezpečených zařízeních.

Při zpracování osobních údajů máte právo nás požádat o poskytnutí informace, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, účelu, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Veškeré tyto informace Vám rádi poskytneme. Zároveň jsme oprávněni, a dokonce povinni požádat Vás o ověření Vaší totožnosti, abychom měli jistotu, že veškeré tyto informace nebudou poskytnuty třetí osobě.

Pokud byste byli toho názoru, že zpracování provádíme v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni po nás požadovat vysvětlení, případně odstranění protiprávního stavu. Zároveň máte právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření nápravy. Rovněž máte možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či likvidaci svých údajů.

Při zpracování Vašich osobních údajů máte zejména následující práva:

  • Právo na informace o zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů máte právo na informace obsahující totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce, účely zpracování kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, zdroj zpracovávaných osobních údajů a informace, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

  • Právo na opravu

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou neaktuální či nepřesné, informujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktů, a my je ihned opravíme.

  • Právo na výmaz a odvolání souhlasu se zpracováním

V některých zákonem stanovených případech jako např. tehdy, pokud již pominul účel zpracování, nebo pokud nám odvoláte Vámi udělený souhlas a nemáme již jiný právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud jste vznesli oprávněnou námitku vůči zpracování, jsme povinni Vaše osobní údaje vymazat. V této souvislosti si Vás však dovolujeme upozornit na to, že právo na výmaz se netýká osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně našich oprávněných zájmů. Každou takovouto žádost jsme tedy nuceni vyhodnocovat individuálně, neboť v některých případech má správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

  • Právo vznést námitku

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku k příslušnému dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  • Právo na omezení zpracování

Ve zvláštních případech jako např. při vznesení námitky proti zpracování osobních údajů či při zpochybnění přesnosti a správnosti Vašich osobních údajů, máte právo požadovat omezení takového zpracování. V takovém případě, se údaje označí a nejsou dále zpracovávány vyjma jejich uložení.

  • Právo na přenositelnost údajů

V případě, že jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo je zpracování Vašich osobních údajů založeno na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, a zároveň je zpracování Vašich údajů prováděno automatizovaně, máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a dále máte právo požádat nás o jejich předání rovnou jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

  • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto neplatí, pokud k automatizovanému rozhodování, včetně profilování dáte svůj souhlas, je to nezbytné k uzavření smlouvy nebo je to povoleno právním řádem.

Na koho a jak se můžete obrátit?

V případě, že budete mít jakékoli doplňující dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud budete chtít uplatnit jakékoliv z Vašich práv, jsme tu pro Vás na níže uvedených kontaktech:

Doručovací adresa:

Amenity Academy, s.r.o.
Pernerova 697/35
Praha 8 – Karlín
186 00

Email: info@amenityacademy.cz

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům Vám poskytneme co nejdříve, a to s přihlédnutím k našim personálním možnostem.

Naše společnost si vyhrazuje právo změny těchto podmínek.

Amenity Academy s.r.o. | 1. listopad 2021