Všeobecné obchodní podmínky

ČÁST A. OBECNÉ PODMÍNKY
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Amenity Academy, s.r.o., se sídlem Pernerova 697/35, Praha 8 – Karlín, 186 00 IČ: 11925396, DIČ: CZ11925396, zapsané v v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 356497 (dále jen „Amenity Academy“ nebo „Poskytovatel“) upravují smluvní vztah plynoucí ze smlouvy o poskytování služeb a vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a jinou právnickou osobou, fyzickou osobou podnikající (dále též „Podnikatel“) nebo fyzickou osobou nepodnikající (dále jen „Spotřebitel“) (všichni též „Klient“). Ve zvláštní části B. je upraven smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, který se týká kupní smlouvy na Voucher a práva a povinnosti smluvních stran.
1.2. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.11.2021.

2. NĚKTERÉ DALŠÍ POJMY

2.1. Poskytovatelem se rozumí společnost Amenity Academy, s.r.o., která zejména poskytuje služby Klientovi na základě uzavřeného smluvního vztahu dle podmínek uvedených v části A. těchto VOP, a která nabízí prodej produktů (Voucherů) podle zvláštní části těchto VOP.
2.2. Vzdělávací akcí se rozumí vzdělávací akce, kurz, seminář, workshop, konference či jiná vzdělávací akce. Vzdělávací akce mohou být otevřené – přístupné všem v nabídce na webových stránkách poskytovatele a zakázkové, které jsou přístupné pouze těm osobám, které stanoví Klient, který si danou zakázkovou akci objednal.
2.3. Jednotlivé Vzdělávací akce jsou Poskytovatelem nabízeny na jejich webových stránkách www.amenityacademy.cz, případně osobní nabídkou na základě zakázky (dále pro obojí též „nabídka“). Nabídka obsahuje místo konání a čas konání.
2.4. Místem konání se rozumí místo, ve kterém se konají jednotlivé Vzdělávací akce. Místo konání je vždy uvedeno v nabídce.
2.5. Partnerským podnikem se rozumí právnická či fyzická osoba, která zajišťuje místo konání a doplňující služby dle nabídky.
2.6. Odměnou se rozumí cena za účast na Vzdělávací akci. Není-li řečeno jinak, je odměna specifikována podle čl. 7 těchto podmínek.
2.7. Voucherem se rozumí poukaz na určitou nominální hodnotu vystavený Poskytovatelem v elektronické nebo listinné podobě, který slouží jeho držiteli k částečné nebo plné úhradě Odměny hrazené Poskytovateli za vybranou Vzdělávací akci. Práva a povinnosti plynoucí z nákupu Voucheru a podmínky jeho užití jsou upraveny v části B. těchto podmínek.
2.8. Účtem Poskytovatele se rozumí účet společnosti Amenity Academy, č.ú. 2902063907/2010 vedený u Fio banka, a.s.
2.9. Lektorem se rozumí osoba se speciální erudicí, vzděláním, zkušeností apod. která poskytuje osobně přednášku, či jinou formu prezentace specifikované v nabídce na Vzdělávací akci.
2.10. Klientem se rozumí osoba, ať už právnická nebo fyzická, která uzavírá s Poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb ve formě Vzdělávací akce podle části A. těchto VOP.
2.11. Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavírá smlouvu o nákupu Voucheru za podmínek uvedených v části B. VOP.
2.12. Vyslanou osobou se rozumí osoba, v jejíž prospěch Klient sjednal smlouvu o poskytování služeb podle části A. těchto VOP s Poskytovatelem.

3. ZMĚNY VOP

Poskytovatel si vyhrazuje právo znění VOP jednostranně měnit či doplňovat, a to z důvodu změny legislativy, změny organizace výuky, změny storno podmínek nebo reklamací. Změna VOP bude Klientovi oznámena nejméně 30 dnů předtím, než nastane účinnost nových VOP, e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Klienta. V případě, že Klient nebude se změnou VOP souhlasit, má právo ji odmítnout a smlouvu vypovědět oznámením zaslaným na e-mailovou adresu poskytovatele info@amenityacademy.cz doručeným poskytovateli nejpozději 10 (deset) dnů před účinností nových VOP. Smlouva bude v takovém případě ukončena dnem účinnosti nových VOP. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

4. VZTAH VOP A ZAKÁZKOVÉ SMLOUVY

4.1. V případě, že dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Klientem písemnou formou speciálně na zakázkovou Vzdělávací akci (dále jen „zakázková smlouva“) mohou být v zakázkové smlouvě sjednána odchylná ustanovení od VOP. V takovém případě má úprava v zakázkové smlouvě přednost před úpravou ve VOP. VOP jsou v takovém případě nedílnou součástí smlouvy a použijí se subsidiárně.
4.2. Tyto VOP upravují ve zvláštní části smluvní vztah vznikající na základě nákupu Voucheru a uhrazení Odměny za Vzdělávací akci prostřednictvím Voucheru. V případě, že jsou v takto uvedené zvláštní části upravena odchylná ustanovení od obecné části VOP, jsou tato ustanovení brána za speciální a mají přednost před obecnou úpravou VOP.
4.3. Zvláštní podmínky upravující smluvní vztah se Spotřebitelem mají přednost před obecnými ustanoveními VOP.

5. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Poskytovatel se zavazuje zajistit Vzdělávací akci v souladu s uzavřenou smlouvou s podmínkami podle VOP a případně dalšími smluvními podmínkami ujednanými oběma stranami. Klient se zavazuje uhradit poskytovateli Odměnu za účast na Vzdělávací akci.

6. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

6.1. Poskytovatel a Klient mohou uzavřít smlouvu těmito způsoby:

a) uzavřou samostatnou zakázkovou smlouvu. VOP jsou v takovém případě její přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
b) online rezervací kurzu prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatele, který obsahuje bližší informace o Vzdělávací akci poskytovatele. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje Klienta. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je objednávka potvrzená na e-mailovou adresu, kterou Klient uvedl v objednávce (akceptace). Součástí objednávky je přistoupení k těmto VOP. Objednávka se řídí dále těmito pravidly:

a. Nabídka Vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce;
b. Před zasláním objednávky poskytovateli je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky;
c. Objednávku Klient odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko „Dokončete objednávku“ na webové stránce;
d. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy;
e. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy v případě, kdy je Klient spotřebitelem.

6.2. Jakákoli objednávka učiněná dle těchto VOP je závazná a podléhá storno podmínkám podle čl. 8 a čl. 9 těchto VOP.
6.3. Poskytovatel může zajišťovat Vzdělávací akci prostřednictvím třetích osob.
6.4. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že charakteristiky Vzdělávací akce se mohou i po uzavření smlouvy o poskytování služeb měnit (může dojít ke změnám programu Vzdělávací akce, změnám ve složení vystupujících, změnám místa konání, změnám výukového materiálu či k přesunutí či zrušení Vzdělávací akce či její části). O jakýchkoli změnách bude poskytovatel Klienta předem informovat.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Klient se zavazuje uhradit Poskytovateli Odměnu za účast na Vzdělávací akci ve výši dohodnuté ve smlouvě (uvedené ve zvláštním ustanovení smluvního dokumentu nebo na webových stránkách poskytovatele). Smlouva vždy obsahuje ustanovení, zda je uvedená cena již s DPH nebo bez DPH.
7.2. Odměna poskytovateli nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání a náklady na dopravu do místa konání. V Odměně pro poskytovatele je zahrnuta cena zážitkové gastronomie a případně jiné výslovně uvedené služby, kterou jsou uvedeny v popisu kurzu.
7.3. V případě online rezervací kurzů uhradí Klient cenu kurzu do doby splatnosti na účet Poskytovatele. Ta činí 14 dní ode dne potvrzení objednávky Pokud je Vzdělávací akce objednána méně než 14 dní před jejím konáním, je Odměna splatná ihned po doručení potvrzení objednávky, nejpozději však jeden den před jejím konáním. Okamžikem uhrazení se rozumí okamžik připsání částky na Účet Poskytovatele. Pokud není odměna uhrazena řádně a včas, smluvní vztah se od počátku ruší, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak. V takovém případě má Poskytovatel právo odmítnout vstup na Vzdělávací akci Klientovi nebo jím Vyslané osobě.
7.4. V případě zakázkových Vzdělávacích akcí je Klient povinný uhradit cenu na základě vystavené faktury či zálohové faktury před konáním akce, a to podle splatnosti uvedené na faktuře a podle podmínek uvedených na ní. Faktura bude vystavena v elektronické formě, s čímž Klient souhlasí. Pokud není Odměna uhrazena ve lhůtě splatnosti, má Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má Poskytovatel právo odmítnout vstup na Vzdělávací akci Klientovi nebo jím Vyslané osobě.

8. ZRUŠENÍ NEBO ZMĚNA VZDĚLÁVACÍ AKCE ZE STRANY POSKYTOVATELE

8.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo stanovit minimální či maximální počet účastníků Vzdělávací akce. V případě, že se na danou Vzdělávací akci nepřihlásí dostatečný počet účastníků, bere Klient na vědomí, že poskytovatel může rozhodnout o tom, že Vzdělávací akce bude přesunuta na jiný termín nebo zrušena, o čemž bezodkladně informuje Klienta.
8.2. Poskytovatel může zrušit Vzdělávací akci nebo ji přesunout na jiný termín také z důvodů závažných provozních nebo technických důvodů – např. z důvodu nemoci Lektora nebo z důvodu provozních problémů na straně Partnerského podniku apod. Klient bere na vědomí, že také v tomto případě se Vzdělávací akce přesunuje na jiný termín nebo ruší, o čemž Poskytovatel bezodkladně informuje Klienta.
8.3. V případě, že se Klient nemá zájem o účast na náhradním termínu, může se odhlásit ze Vzdělávací akci písemným oznámením na emailovou adresu Poskytovatele, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne doručení oznámení ze strany Poskytovatele. V takovém případě mu bude uhrazená Odměna vrácena na účet do deseti dnů ode dne doručení oznámení. V případě, že Klient hradil Odměnu na Vzdělávací akci zcela nebo zčásti Voucherem, může Voucher použít na uhrazení jiné Vzdělávací akce podle shodných platebních podmínek. Případný doplatek, který byl uhrazen penězi na Odměnu, bude Klientovi vrácen na účet do deseti dnů ode dne doručení oznámení.

9. ZRUŠENÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE ZE STRANY KLIENTA

9.1. V případě, že se Klient nebo jím Vyslaná osoba nemohou z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, zavazují se toto Klient neprodleně písemně oznámit Poskytovateli na emailovou adresu info@amenityacademy.cz.
9.2. V případě, že Klient sebe nebo Vyslanou osobu odhlásí ze Vzdělávací akce do 28 dnů ode dne konání Vzdělávací akce a Odměnu za Vzdělávací akci již Poskytovateli uhradil, je oprávněn požádat o vrácení uhrazené Odměny a Poskytovatel mu ji v takovém případě vrátí.
9.3. V případě, že Klient sebe nebo Vyslanou osobu odhlásí od 27 dnů do 11 dnů ode dne konání Vzdělávací akce je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi manipulační poplatek ve výši 25 % z Odměny sjednané za Vzdělávací akci, který je splatný do 7 dnů od doručení oznámení Klientovi. V případě, že Klient již Odměnu za Vzdělávací akci Poskytovateli uhradil, bude mu stržen manipulační poplatek a zbylá částka uhrazené Odměny bude Klientovi vrácena.
9.4. V případě, že Klient sebe nebo Vyslanou osobu odhlásí od 10 dnů do 5 dnů ode dne konání Vzdělávací akce je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi manipulační poplatek ve výši 50 % z Odměny sjednané za Vzdělávací akci, který je splatný do 7 dnů od doručení oznámení Klientovi. V případě, že Klient již Odměnu za Vzdělávací akci Poskytovateli uhradil, bude mu stržen manipulační poplatek a zbylá částka uhrazené Odměny bude Klientovi vrácena.
9.5. V případě, že Klient sebe nebo Vyslanou osobu odhlásí 4 dny a méně ode dne konání Vzdělávací akce je Poskytovatel oprávněn účtovat Klientovi manipulační poplatek ve výši celé Odměny, který je splatný do 7 dnů od doručení oznámení Klientovi. V případě, že Klient již Odměnu za Vzdělávací akci Poskytovateli uhradil, bude celá částka započtena jako manipulační poplatek za vzniklé náklady.
9.6. Zakázková Vzdělávací akce se řídí speciálními ustanoveními smlouvy, tato ujednání jsou použita subsidiárně, v případě, že zvláštní ustanovení ve smlouvě není ujednáno.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

10.1. V případě, že Vzdělávací akce, případně poskytnutí jiných služeb neprobíhá podle smluvních podmínek, je Klient oprávněn vady reklamovat.
10.2. Reklamace se uplatňuje písemně (doporučeným dopisem nebo na email) u Poskytovatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání Vzdělávací akce. V písemné reklamaci je nutné uvést důvod a popsat charakter vad.
10.3. Reklamace Klienta musí být Poskytovatelem vyřízena ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění.
10.4. Pokud Poskytovatel reklamaci Klienta uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Poskytovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy nebo bezúplatnou účastí na náhradní Vzdělávací akci. Volba nároku při reklamaci vad náleží Klientovi, který ji provede bez zbytečného odkladu.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů je upravena samostatně v podmínkách uvedených na webových stránkách Poskytovatele www. amenityacademy.cz.

12. SPOTŘEBITELÉ – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY UZAVÍRANÉ PROSTŘEDNICTVÍM KOMUNIKACE NA DÁLKU

12.1. Tato část se týká zvláštních ujednání u Klientů – Spotřebitelů.
12.2. Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě, že Klient odstoupí od smlouvy v okamžiku, kdy již Poskytovatel začal s poskytováním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele (tj. objednávky služeb) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ovšem neposkytl své plnění zcela, uhradí Poskytovatel Klientovi poměrnou část sjednané Odměny dle části služeb poskytnutých do okamžiku odstoupení od smlouvy.
12.3. Nejde-li o případ uvedený v čl. 12.2 VOP či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je Klient, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu č. 1 VOP. V takovém případě vrátí Poskytovatel Klientovi zaplacenou Odměnu v plné výši, a to do čtrnácti dnů způsobem, kterým byla zaplacena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
12.4. V případě, že poskytovatel zruší Vzdělávací akci bez náhrady nebo v případě, že Klientovi nevyhovuje náhradní termín Vzdělávací akce dle čl. 8.1 až 8.3. těchto VOP, může Spotřebitel kromě možnosti využít jinou Vzdělávací akci poskytovatele též od smlouvy odstoupit na formuláři, který tvoří přílohu č. 1 VOP. Odstoupení od smlouvy je povinen doručit Poskytovateli na emailovou adresu: info@amenityacademy.cz do pěti pracovních dnů od doručení oznámení poskytovatele o zrušení Vzdělávací akce nebo o náhradním termínu Vzdělávací akce.
12.5. Smlouva o poskytování služeb včetně těchto VOP je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
12.6. Zákazník spotřebitel uzavírající smlouvu na nákup Voucheru podle části B podmínek těchto VOP může od této smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může objednatel využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu č. 2 VOP. V takovém případě vrátí Poskytovatel Klientovi zaplacenou cenu za Voucher v plné výši, a to do čtrnácti dnů způsobem, kterým byla zaplacena, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Také na tento smluvní vztah se použijí ustanovení této části o Spotřebiteli.
12.7. V případě, že dojde mezi poskytovatelem a Klientem, který je Spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz.

13. DORUČOVÁNÍ

13.1. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) dle kontaktních údajů uvedených ve smlouvě nebo objednávce. Ohlásí-li smluvní strana změnu svých kontaktních údajů druhé smluvní straně, bude doručováno dle takto nově ohlášených kontaktních údajů.
13.2. Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

ČÁST B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST VOP – VOUCHERY
1. CO JE VOUCHER

1.1. Voucher je poukaz vystavený Poskytovatelem v elektronické nebo listinné podobě (případně v obou formách, přičemž se v takovém případě má za to, že se jedná o jeden Voucher, pokud má shodné jedinečné identifikační číslo), který slouží jeho Držiteli k částečné nebo plné úhradě Odměny hrazené Poskytovateli za vybranou Vzdělávací akci. Voucher bude k dispozici v nominálních hodnotách zveřejněných na stránkách Poskytovatele.
1.2. Voucher obsahuje zejména nominální hodnotu, za níž lze objednat Vzdělávací akci u Poskytovatele, den vystavení Voucheru a den ukončení platnosti Voucheru, tj. poslední den, kdy může být Voucher při objednání účasti na Vzdělávací akci Poskytovatele použit k hrazení Odměny Poskytovateli. Voucher obsahuje také jedinečný identifikační kód, emailovou adresu Poskytovatele a telefonický kontakt na Poskytovatele.
1.3. Voucher nelze uplatnit na zakázkové služby Poskytovatele.

2. SPECIÁLNÍ POJMY PRO ZVLÁŠTNÍ ČÁST VOP

2.1. Zákazníkem se rozumí osoba, která uzavírá smlouvu o nákupu Voucheru za podmínek uvedených v této zvláštní části VOP.
2.2. Držitelem se rozumí osoba, která drží Voucher oprávněně ve své dispozici. Držitel, pokud není Zákazníkem, má shodná práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu jako Zákazník mimo práva na odstoupení a práva na uplatnění vad.

3. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Předmětem vztahu je závazek Poskytovatele umožnit Zákazníkovi nákup Voucheru a závazek Zákazníka zaplatit za tento Voucher sjednanou cenu (dále jen „cena za Voucher“) na účet Poskytovatele za stanovených podmínek.

4. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

4.1. Poskytovatel a Zákazník uzavírají smlouvu prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách Poskytovatele, který obsahuje informace o nominální hodnotě objednávaného Voucheru. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje Zákazníka. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je objednávka potvrzená na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v objednávce (akceptace). Součástí objednávky je přistoupení k těmto VOP. Objednávka se řídí dále těmito pravidly:
4.2. Jakákoli objednávka učiněná podle této části VOP je závazná a smluvní vztah na základě ní uzavřený lze ukončit pouze podle podmínek uvedených v části B. čl. 8 VOP.

a. Nabídka Voucherů zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce;
b. Před zasláním objednávky poskytovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky;
c. Objednávku Zákazník odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko „Dokončete objednávku“ na webové stránce;
d. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy;
4.2. Jakákoli objednávka učiněná podle této části VOP je závazná a smluvní vztah na základě ní uzavřený lze ukončit pouze podle podmínek uvedených v části B. čl. 8 VOP.

4.2. Jakákoli objednávka učiněná podle této části VOP je závazná a smluvní vztah na základě ní uzavřený lze ukončit pouze podle podmínek uvedených v části B. čl. 8 VOP.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za Voucher. Cena je uvedena v cenové nabídce uvedené na webových stránkách Poskytovatele. Zákazník se zavazuje uhradit cenu do 10 dnů ode dne objednání Voucheru na webových stránkách Poskytovatele prostřednictvím objednávkového formuláře. Okamžikem uhrazení se rozumí okamžik připsání částky na Účet Poskytovatele. Pokud není cena uhrazena řádně a včas, smluvní vztah se od počátku ruší.
5.2. Poskytovatel se zavazuje zaslat Voucher v elektronické podobě Zákazníkovi, a to na v objednávce zvolenou emailovou adresu do 3 dnů ode dne připsání celé ceny na jeho účet.

6. POUŽITÍ VOUCHERU

6.1. Voucher lze využít Držitelem k částečné nebo úplné úhradě Vzdělávací akce pořádané Poskytovatelem, a to ve výši jeho uvedené nominální hodnoty. Podle podmínek uvedených ve VOP v obecné části si Držitel objedná Vzdělávací akci podle svého výběru, přičemž při hrazení Odměny zadá jedinečný číselný kód, který je uveden na Voucheru, jímž bude uhrazena část Odměny nebo celá Odměna ve výši nominální hodnoty Voucheru.
6.2. Voucher lze čerpat pouze při jedné objednávce jedné Vzdělávací akci. Voucher lze použít jako Odměnu pro Poskytovatele za Vzdělávací akci, jejíž cena je rovná nebo vyšší, než je nominální hodnota Voucheru. V případě, že je hodnota vyšší, je Držitel Voucheru, který je v postavení Klienta, povinen uhradit Odměnu do plné výše podle podmínek uvedených v obecné části VOP v čl. 7. V případě, že je Odměna za Vzdělávací akci nižší, než je nominální hodnota Voucheru, rozdíl se Držiteli Voucheru neproplácí.
6.3. Voucher nelze kombinovat s jiným Voucherem. Doručením Voucheru přechází na Zákazníka odpovědnost za jeho ztrátu, odcizení či poškození.

7. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

7.1. Smluvní vztah lze ukončit dohodu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
7.2. Smluvní vztah lze ukončit odstoupením ze strany Zákazníka, pokud se jedná o spotřebitele. V takovém případě se postupuje podle zvláštních ustanovení těchto podmínek upravujících postavení Spotřebitele.
7.3. Smluvní vztah zaniká skončením doby platnosti Voucheru, která je uvedena jako jedna z náležitostí Voucheru. Pokud Držitel Voucheru v době jeho platnosti Voucher nevyužije, uplynutím doby platnosti zanikají práva a povinnosti s ním spojené, a to bez nároku na vrácení ceny Voucheru.
7.4. Smluvní vztah zaniká též zánikem Poskytovatele.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Ochrana osobních údajů je upravena samostatně v podmínkách uvedených na webových stránkách Poskytovatele www. amenityacademy.cz.

ČÁST C. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce Poskytovatele www.amenityacademy.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
1.2. Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.