bl1

Novela zákona o bankách

29. 10. 2021
Dne 1.10.2021 nabyla účinnosti dlouho očekáváná novela zákona č.21/1992 Sb., o bankách implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878/EU (CRD V). Táto novela byla publikována jako zákon č. 353/2021 Sb., a její hlavním cílem je omezení rizik, posílení odolnosti bankovního sektoru a upevnění finančního systému. Jaké změny táto novela přináší? Jaké jsou nová pravomoci ČNB?

Zákon č. 353/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novela zákona o bankách, implementující evropské předpisy týkající se obezřetnostních požadavků dopadajících zejména na bankovní sektor, byla schválena s více než devítiměsíčním zpožděním. Parlament nestihl novelu schválit v původně očekávaném termínu (banky se novelizovaným zákonem o bankách měly původně řídit od konce roku 2020, resp. od poloviny roku 2021) a po vracení Senátem o ní znovu rozhodovala Poslanecká sněmovna. Důvodem těchto legislativních průtahů byl požadavek Senátu doplnit změnu zákona o dani z příjmu a daňové osvobození výnosů z dluhopisů vydávaných v zahraničí daňovými rezidenty České republiky. Na návrh senátorů byla novela doplněna o zmiňovaný senátní pozměňovací návrh a následně dne 14.9.2021 stvrzena Sněmovnou. Dne 30.9.2021 byla publikována ve Sbírce zákonů jako zákon č. 353/2021 Sb. s účinností od 1. 10.2021.  Tímto zákonem se transponuje do českého právního řádu směrnice CRD V.

Přehled nejzásadnějších změn

Za účelem omezení rizik a posílení odolnosti bankovního sektoru přináší novela zákona o bankách významné změny v několika oblastech. Zde je přehled těch nejzásadnějších:

  • Požadavky na kapitál

Česká národní banka může na základě procesu přezkumu a vyhodnocení (SREP) požadovat po úvěrové instituci dodatečný kapitálový požadavek. Tento požadavek se vztahuje na rizika nepokrytá minimálním kapitálovým požadavkem.

  • Dohled na konsolidovaném základě

Novela zavádí povinnost schválení finanční holdingové osoby, a tím opouští koncept odpovědné banky. Finanční holdingové osoby budou tak v přímé působnosti regulátora za účelem zajištění plnění povinností na konsolidovaném základě. Povinnosti a náležitosti žádosti o schválení FHO jsou vymezeny v čl. 21a CRD 5 a dále v 28 novely zákona o bankách.
Některá ustanovení zákona o bankách se nově vztahují i na finanční holdingové osoby.

  • Zprostředkující ovládající osoba

Novela zavádí povinnost pro velké skupiny, jejichž mateřská společnost má sídlo mimo EU a jejíž součástí jsou alespoň dvě dceřiné instituce usazené v EU, mít tzv. zprostředkující ovládající osobu. Cílem této úpravy je zejména usnadnění dohledu nad institucemi.

  • Evidence údajů o úvěrech členů statutárních orgánů

Novela zavádí povinnost banky, finanční holdingové osoby a smíšené finanční holdingové osoby evidovat „údaje o úvěrových obchodech s členem jejího statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady nebo osobou s takovým členem spřízněnou tak, aby tyto údaje mohly být bez zbytečného odkladu na vyžádání poskytnuty České národní bance; spřízněnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel, registrovaný partner, dítě nebo rodič člena statutárního orgánu, správní nebo dozorčí rady nebo právnická osoba, ve které má člen statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady nebo jeho manžel, registrovaný partner, dítě nebo rodič kvalifikovanou účast nebo v ní může uplatňovat významný vliv nebo v této osobě zastává výkonnou řídicí funkci nebo je členem jejího statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady.“.

  • Nahrazení auditora při porušení zákona o auditorech

„Česká národní banka může nařídit bance změnu auditora, pokud auditor nesplní povinnost informovat Českou národní banku o skutečnostech zjištěných podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“.

  • Použití standardizované metody při řízení IRRBB

„Česká národní banka může osobě podléhající jejímu dohledu uložit, aby pro účely řízení úrokového rizika investičního portfolia použila standardizovanou metodiku stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 84 směrnice 2013/36/EU upravujícím standardizovanou metodiku pro hodnocení úrokového rizika investičního portfolia, pokud zjednodušená standardizovaná metodika nebo systém řízení úrokového rizika investičního portfolia používaný povinnou osobou nezajišťují řádnou identifikaci, hodnocení, řízení a snižování úrokového rizika investičního portfolia.“.

Překvapte luxusním vánočním dárkem

Poslední dva roky byly plné výzev. Donutily nás zpomalit, zamyslet se, i měnit naše plány. Obešli jsme se bez mnohých věcí, ale zjistili jsme, že bez lidí, na kterých nám záleží, to nejde. V Amenity Academy věříme, že se v roce 2022 vše vrátí do starých kolejí, a proto tu pro vás máme výjimečný vánoční dárek, kterým dáte lidem ve vašem okolí pocítit, kolik pro vás znamenají a jak moc jste jim vděční.

Celý článek

Novela zákona o bankách

Dne 1.10.2021 nabyla účinnosti dlouho očekáváná novela zákona č.21/1992 Sb., o bankách implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878/EU (CRD V). Táto novela byla publikována jako zákon č. 353/2021 Sb., a její hlavním cílem je omezení rizik, posílení odolnosti bankovního sektoru a upevnění finančního systému. Jaké změny táto novela přináší? Jaké jsou nová pravomoci ČNB?

Celý článek