bl1

Novela zákona o bankách

29. 10. 2021
Dne 1.10.2021 nabyla účinnosti dlouho očekáváná novela zákona č.21/1992 Sb., o bankách implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878/EU (CRD V). Táto novela byla publikována jako zákon č. 353/2021 Sb., a její hlavním cílem je omezení rizik, posílení odolnosti bankovního sektoru a upevnění finančního systému. Jaké změny táto novela přináší? Jaké jsou nová pravomoci ČNB?

Zákon č. 353/2021 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novela zákona o bankách, implementující evropské předpisy týkající se obezřetnostních požadavků dopadajících zejména na bankovní sektor, byla schválena s více než devítiměsíčním zpožděním. Parlament nestihl novelu schválit v původně očekávaném termínu (banky se novelizovaným zákonem o bankách měly původně řídit od konce roku 2020, resp. od poloviny roku 2021) a po vracení Senátem o ní znovu rozhodovala Poslanecká sněmovna. Důvodem těchto legislativních průtahů byl požadavek Senátu doplnit změnu zákona o dani z příjmu a daňové osvobození výnosů z dluhopisů vydávaných v zahraničí daňovými rezidenty České republiky. Na návrh senátorů byla novela doplněna o zmiňovaný senátní pozměňovací návrh a následně dne 14.9.2021 stvrzena Sněmovnou. Dne 30.9.2021 byla publikována ve Sbírce zákonů jako zákon č. 353/2021 Sb. s účinností od 1. 10.2021.  Tímto zákonem se transponuje do českého právního řádu směrnice CRD V.

Přehled nejzásadnějších změn

Za účelem omezení rizik a posílení odolnosti bankovního sektoru přináší novela zákona o bankách významné změny v několika oblastech. Zde je přehled těch nejzásadnějších:

  • Požadavky na kapitál

Česká národní banka může na základě procesu přezkumu a vyhodnocení (SREP) požadovat po úvěrové instituci dodatečný kapitálový požadavek. Tento požadavek se vztahuje na rizika nepokrytá minimálním kapitálovým požadavkem.

  • Dohled na konsolidovaném základě

Novela zavádí povinnost schválení finanční holdingové osoby, a tím opouští koncept odpovědné banky. Finanční holdingové osoby budou tak v přímé působnosti regulátora za účelem zajištění plnění povinností na konsolidovaném základě. Povinnosti a náležitosti žádosti o schválení FHO jsou vymezeny v čl. 21a CRD 5 a dále v 28 novely zákona o bankách.
Některá ustanovení zákona o bankách se nově vztahují i na finanční holdingové osoby.

  • Zprostředkující ovládající osoba

Novela zavádí povinnost pro velké skupiny, jejichž mateřská společnost má sídlo mimo EU a jejíž součástí jsou alespoň dvě dceřiné instituce usazené v EU, mít tzv. zprostředkující ovládající osobu. Cílem této úpravy je zejména usnadnění dohledu nad institucemi.

  • Evidence údajů o úvěrech členů statutárních orgánů

Novela zavádí povinnost banky, finanční holdingové osoby a smíšené finanční holdingové osoby evidovat „údaje o úvěrových obchodech s členem jejího statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady nebo osobou s takovým členem spřízněnou tak, aby tyto údaje mohly být bez zbytečného odkladu na vyžádání poskytnuty České národní bance; spřízněnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel, registrovaný partner, dítě nebo rodič člena statutárního orgánu, správní nebo dozorčí rady nebo právnická osoba, ve které má člen statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady nebo jeho manžel, registrovaný partner, dítě nebo rodič kvalifikovanou účast nebo v ní může uplatňovat významný vliv nebo v této osobě zastává výkonnou řídicí funkci nebo je členem jejího statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady.“.

  • Nahrazení auditora při porušení zákona o auditorech

„Česká národní banka může nařídit bance změnu auditora, pokud auditor nesplní povinnost informovat Českou národní banku o skutečnostech zjištěných podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“.

  • Použití standardizované metody při řízení IRRBB

„Česká národní banka může osobě podléhající jejímu dohledu uložit, aby pro účely řízení úrokového rizika investičního portfolia použila standardizovanou metodiku stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 84 směrnice 2013/36/EU upravujícím standardizovanou metodiku pro hodnocení úrokového rizika investičního portfolia, pokud zjednodušená standardizovaná metodika nebo systém řízení úrokového rizika investičního portfolia používaný povinnou osobou nezajišťují řádnou identifikaci, hodnocení, řízení a snižování úrokového rizika investičního portfolia.“.

Basel IV (CRR 3 & CRD 6)

Basel III (navazující na dřívější Basel I a Basel II) vznikl jako odezva na nedostatky v regulaci, které odkryla finanční krize ze sklonku minulé dekády. Patnáct let od zmiňované krize dochází k finalizaci této obezřetnostní bankovní regulace označované také jako Basel IV, která má za cíl posilnit odolnost a zvýšit efektivitu a transparentnost bankovního sektoru. Jaké jsou klíčové změny této regulace a jaké dopady na banky lze očekávat?

Celý článek

Lze se stát risk managerem za 3 hodiny?

Principy měření a řízení rizik prošly za posledních 30 let obrovským vývojem. Co bylo v roce 1990 popsáno na pár desítkách stran, je dnes pokryto tisícovkami stránek regulací, doporučení a technických standardů. Je možné pochopit základní principy měření a řízení rizik, pokud se jimi člověk soustavně nezabývá a nemá praxi z oblasti risk managementu bankovních institucích?

Celý článek

Amenity Academy výběr | Podzim 2022

S Amenity Academy se můžete vzdělávat v oblasti risk managementu a zároveň si užít prvotřídní gastronomický zážitek. Naše kurzy pořádáme v nádherných interiérech špičkových restaurací, které splňují ta nejpřísnější kritéria výběru a pravidelně se umísťují na nejvyšších pozicích uznávaných gastronomických žebříčků. Zajímá vás seznam restaurací, které sme zvolili pro podzimní kurzy 2022? Tady je.

Celý článek

Regulace krizového řízení bank

Finanční krize v letech 2007-2008 ukázala zásadní nedostatečnost regulace finančních trhů. S cílem zabránit nebo aspoň zmírnit dopady budoucích finančních krizí došlo k dramatickému zpřísnění regulace bankovního sektoru, jejíž plná implementace není ani po patnácti letech u konce. Reakcí na finanční krizí jsou i pravidla pro krizové řízení a řízení ozdravných procesů finančních institucí upravené v EU směrnici BRRD.

Celý článek

Risk témata 2022+

Vedení bank si dnes více než kdy předtím uvědomuje, že právě díky efektivnímu řízení všech rizik se daří udržet ztráty plynoucí z bankovních aktivit na akceptovatelné úrovni a dosahovat stanovené obchodní cíle i při volatilních trzích a měnícím se prostředí regulace. Zajímá vás, jaká risk témata ovlivňující chod celé banky budou pro banky, resp. útvary řízení rizik klíčová v následujících dvou letech?

Celý článek

Rizika investičních společností

Zejména v důsledku snahy českých domácností ochránit své prostředky před inflací se objem spravovaných aktiv investičních společností výrazně zvýšil. S investováním je pochopitelně spjata řada rizik, kterým jsou investiční společnosti při správě svých fondů nebo portfolií vystaveny. Zajímá vás, jak investiční společnosti rizika, kterým jsou vystaveny, řídí?

Celý článek