Návrh bez názvu - 2021-11-21T191221.522

Riziko předčasného splácení

2. 5. 2022
Prepayment risk rozhodně nárůstem úrokových sazeb nekončí. Právě naopak. Banky se už teď připravují na novou vlnu předčasných splátek. Chcete mít jistotu, že riziko předčasného splacení (přirozené i to, které je vyvolané pohybem úrokových sazeb) řídíte správně? Chcete se seznámit s aktuálním regulatorním rámcem, tržní praxí a přístupem regulátora?

Riziko předčasného splácení

Zákon o spotřebitelském úvěru (Zákon 257/2016 Sb.) implementující EU směrnici Mortgage Credit Directive výrazně posílil postavení spotřebitele zejména v oblasti předčasného splacení úvěru. Tento zákon umožňuje spotřebiteli splacení úvěru kdykoliv, dokonce při splnění přesně daných podmínek bez náhrady nákladů pro poskytovatele úvěru. Náhrada účelně vynaložených nákladů, která poskytovateli úvěru vznikne předčasnou splátkou byla tímto zákonem značně omezena, nicméně přesná definice účelně vynaložených nákladů chybí, což vedlo a vede k odlišnému přístupu bank k stanovení náhrady těchto nákladů. Dá se říct, že postoj ČNB a komerčních bank se liší, a k odlišnému přístupu komerčních bank k této problematice vede pouze reputační riziko. Banky tak vzhlížejí k novele zákona o spotřebitelském úvěru, kterou v současné době projednává Poslanecká sněmovna.

Tak či onak, banky jsou povinny svou úrokovou pozici řídit v souladu se stanoveným rizikovým apetitem, a právě předčasné splácení jejich úrokovou pozici značně mění. V případě poskytnutí úvěru (zejména hypotečního úvěru s fixní úrokovou sazbou) vzniká bance otevřená úroková pozice. Tato otevřená úroková pozice by měla být zajištěna proti pohybu úrokových sazeb, a to např. uzavřením úrokového swapu nebo emisi hypotečních zástavních listů se stejnou délkou fixace. Pokud banka otevřenou pozice uzavře, v případě předčasného splacení úvěru v období klesajících úrokových sazeb logicky utrpí ztrátu. Proto je nutné, aby banky dokázaly správně odhadnout předčasné splátky svých klientů, ať už jde o přirozené splácení, nebo to, které je vyvolané změnami úrokových sazeb a svou úrokovou pozici před uzavřením o zmiňované předčasné splátky korigovat. Modelováním předčasných splátek je podmínkou k správnému řízení úrokového rizika, a je taky prokázané, že tímto modelováním je banka schopna výrazným způsobem omezit své ztráty.

Může se zdát, že riziko předčasného splácení není „IN“ v období vysokých nebo rostoucích úrokových sazeb. Opak je však pravdou. Prepayment risk rozhodně nárůstem úrokových sazeb nekončí. Vzhledem k faktu, že úroková pozice se přizavírá na dlouhé období dopředu, banky se musí v období růstu úrokových sazeb připravovat na novou vlnu předčasných splátek. Pokud to tak neudělají, hrozí jim obrovské ztráty obzvlášť za předpokladu aktuálního znění zákona o spotřebitelském úvěru.

Zajímá vás, jak správně riziko předčasného splacení (přirozené i to, které je vyvolané pohybem úrokových sazeb) řídit či omezovat? Chcete diskutovat dostatečnost právní úpravy a její možné důsledky (zdražování hypoték nebo omezování hypoték s dlouhodobou fixací)? Rezervujte si své místo na kurzu Amenity Academy Riziko předčasného splácení pod vedením Marka Féra, člena představenstva ČSOB Asset Management, výkonného manažera útvaru Řízení finančních rizik ČSOB a člena České bankovní asociace v rámci regulační komise.

Basel IV (CRR 3 & CRD 6)

Basel III (navazující na dřívější Basel I a Basel II) vznikl jako odezva na nedostatky v regulaci, které odkryla finanční krize ze sklonku minulé dekády. Patnáct let od zmiňované krize dochází k finalizaci této obezřetnostní bankovní regulace označované také jako Basel IV, která má za cíl posilnit odolnost a zvýšit efektivitu a transparentnost bankovního sektoru. Jaké jsou klíčové změny této regulace a jaké dopady na banky lze očekávat?

Celý článek

Lze se stát risk managerem za 3 hodiny?

Principy měření a řízení rizik prošly za posledních 30 let obrovským vývojem. Co bylo v roce 1990 popsáno na pár desítkách stran, je dnes pokryto tisícovkami stránek regulací, doporučení a technických standardů. Je možné pochopit základní principy měření a řízení rizik, pokud se jimi člověk soustavně nezabývá a nemá praxi z oblasti risk managementu bankovních institucích?

Celý článek

Amenity Academy výběr | Podzim 2022

S Amenity Academy se můžete vzdělávat v oblasti risk managementu a zároveň si užít prvotřídní gastronomický zážitek. Naše kurzy pořádáme v nádherných interiérech špičkových restaurací, které splňují ta nejpřísnější kritéria výběru a pravidelně se umísťují na nejvyšších pozicích uznávaných gastronomických žebříčků. Zajímá vás seznam restaurací, které sme zvolili pro podzimní kurzy 2022? Tady je.

Celý článek

Regulace krizového řízení bank

Finanční krize v letech 2007-2008 ukázala zásadní nedostatečnost regulace finančních trhů. S cílem zabránit nebo aspoň zmírnit dopady budoucích finančních krizí došlo k dramatickému zpřísnění regulace bankovního sektoru, jejíž plná implementace není ani po patnácti letech u konce. Reakcí na finanční krizí jsou i pravidla pro krizové řízení a řízení ozdravných procesů finančních institucí upravené v EU směrnici BRRD.

Celý článek

Risk témata 2022+

Vedení bank si dnes více než kdy předtím uvědomuje, že právě díky efektivnímu řízení všech rizik se daří udržet ztráty plynoucí z bankovních aktivit na akceptovatelné úrovni a dosahovat stanovené obchodní cíle i při volatilních trzích a měnícím se prostředí regulace. Zajímá vás, jaká risk témata ovlivňující chod celé banky budou pro banky, resp. útvary řízení rizik klíčová v následujících dvou letech?

Celý článek

Rizika investičních společností

Zejména v důsledku snahy českých domácností ochránit své prostředky před inflací se objem spravovaných aktiv investičních společností výrazně zvýšil. S investováním je pochopitelně spjata řada rizik, kterým jsou investiční společnosti při správě svých fondů nebo portfolií vystaveny. Zajímá vás, jak investiční společnosti rizika, kterým jsou vystaveny, řídí?

Celý článek