ifs

Rizika investičních společností

9. 5. 2022
Zejména v důsledku snahy českých domácností ochránit své prostředky před inflací se objem spravovaných aktiv investičních společností výrazně zvýšil. S investováním je pochopitelně spjata řada rizik, kterým jsou investiční společnosti při správě svých fondů nebo portfolií vystaveny. Zajímá vás, jak investiční společnosti rizika, kterým jsou vystaveny, řídí?

Vývoj investování v ČR

Postavení investičních společností na českém finančním trhu i v posledních turbulentních letech poznačených válkou a pandemií nadále posiluje. Zejména v důsledku snahy českých domácností ochránit své prostředky před inflací, která výrazně převyšuje dvouprocentní inflační cíl, se objem spravovaných aktiv investičních společností výrazně zvýšil. Dle Asociace pro kapitálový trh celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2021 výše 1,83 bilionu korun. Domácnosti a instituce měly naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 707,6 miliard Kč.  Od začátku roku 2021 tak majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 117,912 miliardy Kč, tj. o 20 % (z 589,69 mld. Kč k 31.12.2020 na 707,6 mld. Kč k 31.12.2021). Za posledních deset let se dokonce majetek ve fondech kolektivního investování více než ztrojnásobil.

Rizika investičních společností

S investováním je pochopitelně spjata řada rizik, kterým jsou investiční společnosti při správě svých fondů nebo portfolií vystaveny. Jde zejména o riziko tržní, úvěrové, riziko likvidity, riziko měnové, úrokové, inflační, riziko koncentrace, riziko závisející na vnějších činitelích či riziko udržitelnosti nebo operační riziko.

V souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů mají investiční společnosti povinnost mít zaveden systém řízení rizik, jehož součástí je vždy

  • přistupování obhospodařovatele k rizikům, kterým je nebo může být vystaven on nebo jím obhospodařovaný investiční fond nebo zahraniční investiční fond, včetně rizik vyplývajících z vnitřního anebo vnějšího prostředí a rizika nedostatečné likvidity, a
  • rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezování rizik včetně přijímání opatření vedoucích k omezení výskytu anebo dopadů výskytu rizik.

Zajímá vás, jak investiční společnosti rizika, kterým jsou vystaveny, řídí? Chcete se obeznámit s regulatorním rámcem i současným standardem na českém trhu? Kladete si otázku, zda se risk management v investičních společnostech neomezuje pouze na kontrolu oceňování aktiv a na monitoring plnění limitů (koncentrace a asset alokace)?

Rezervujte si své místo na kurzu Amenity Academy Rizika investičních společností pod vedením Marka Féra, člena představenstva ČSOB Asset Management, výkonného manažera útvaru Řízení finančních rizik ČSOB a člena České bankovní asociace v rámci regulační komise a dozvíte se, co vše risk management investičních společností obnáší.

Basel IV (CRR 3 & CRD 6)

Basel III (navazující na dřívější Basel I a Basel II) vznikl jako odezva na nedostatky v regulaci, které odkryla finanční krize ze sklonku minulé dekády. Patnáct let od zmiňované krize dochází k finalizaci této obezřetnostní bankovní regulace označované také jako Basel IV, která má za cíl posilnit odolnost a zvýšit efektivitu a transparentnost bankovního sektoru. Jaké jsou klíčové změny této regulace a jaké dopady na banky lze očekávat?

Celý článek

Lze se stát risk managerem za 3 hodiny?

Principy měření a řízení rizik prošly za posledních 30 let obrovským vývojem. Co bylo v roce 1990 popsáno na pár desítkách stran, je dnes pokryto tisícovkami stránek regulací, doporučení a technických standardů. Je možné pochopit základní principy měření a řízení rizik, pokud se jimi člověk soustavně nezabývá a nemá praxi z oblasti risk managementu bankovních institucích?

Celý článek

Amenity Academy výběr | Podzim 2022

S Amenity Academy se můžete vzdělávat v oblasti risk managementu a zároveň si užít prvotřídní gastronomický zážitek. Naše kurzy pořádáme v nádherných interiérech špičkových restaurací, které splňují ta nejpřísnější kritéria výběru a pravidelně se umísťují na nejvyšších pozicích uznávaných gastronomických žebříčků. Zajímá vás seznam restaurací, které sme zvolili pro podzimní kurzy 2022? Tady je.

Celý článek

Regulace krizového řízení bank

Finanční krize v letech 2007-2008 ukázala zásadní nedostatečnost regulace finančních trhů. S cílem zabránit nebo aspoň zmírnit dopady budoucích finančních krizí došlo k dramatickému zpřísnění regulace bankovního sektoru, jejíž plná implementace není ani po patnácti letech u konce. Reakcí na finanční krizí jsou i pravidla pro krizové řízení a řízení ozdravných procesů finančních institucí upravené v EU směrnici BRRD.

Celý článek

Risk témata 2022+

Vedení bank si dnes více než kdy předtím uvědomuje, že právě díky efektivnímu řízení všech rizik se daří udržet ztráty plynoucí z bankovních aktivit na akceptovatelné úrovni a dosahovat stanovené obchodní cíle i při volatilních trzích a měnícím se prostředí regulace. Zajímá vás, jaká risk témata ovlivňující chod celé banky budou pro banky, resp. útvary řízení rizik klíčová v následujících dvou letech?

Celý článek

Rizika investičních společností

Zejména v důsledku snahy českých domácností ochránit své prostředky před inflací se objem spravovaných aktiv investičních společností výrazně zvýšil. S investováním je pochopitelně spjata řada rizik, kterým jsou investiční společnosti při správě svých fondů nebo portfolií vystaveny. Zajímá vás, jak investiční společnosti rizika, kterým jsou vystaveny, řídí?

Celý článek